Вимоги для статей

Загальні вимоги:

Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

 • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

 • обсяг статті – 5–8 повних сторінок разом з рисунками (чорно-білими), таблицями, списком використаної літератури та анотаціями, формату А-4, набраних в редакторі Microsoft Word;

 • шрифт тексту – TimesNewRoman, розмір 14, через інтервал 1; поля з усіх сторін – 2 см; абзацний відступ від основного тексту – 1 см;

 • якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – TimesNewRoman, розмір 12. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються;

 • посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с.234] або [2, с.35; 8, с.234];

 • список використаної літератури подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342);

 • між даними про автора, назвою статті та основним текстом, між анотаціями робиться додатковий одинарний інтервал. Перед і після таблиць, рисунків та формул робиться додатковий одинарний інтервал. Переноси в назві та тексті статті не допускаються.

Порядок розміщення складових елементів у статті:

 • індекс УДК (на початку ліворуч) шрифт Times New Roman, 14 кеглем;

 • дані про автора (по центру) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку); шрифт Times New Roman, 14 кегль (виділити жирним прямим);

 • науковий ступінь, учене звання (без скорочень), по центру; шрифт Times New Roman, 14 кегль;

 • посада, місце роботи (без скорочень), по центру; шрифт Times New Roman, 14 кегль;

 • місто та назва країни, по центру; шрифт Times New Roman, 14 кегль;

 • назва статті, по центру, великими літерами; шрифт Times New Roman, 14 кегль (виділити жирним прямим);

 • анотація українською мовою обсягом 7-8 рядків (500 знаків з пробілами); шрифт Times New Roman, 14 кегль, курсив;

 • ключові слова (від п’яти до семи) українською мовою; шрифт Times New Roman, 14 кегль, курсив;

 • текст статті: шрифт Times New Roman, 14 кегль через 1 інтервал; усі береги– 2 см, розміщення тексту по ширині, абзацний відступ 1,0 см;

 • список використаної літератури;

 • дата надходження статті до редакції;

 • російською дані про автора (по центру) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку); шрифт Times New Roman, 14 кегль (виділити жирним прямим);

 • російською науковий ступінь, учене звання (без скорочень), по центру; шрифт Times New Roman, 14 кегль;

 • російською посада, місце роботи (без скорочень), по центру; шрифт Times New Roman, 14 кегль;

 • російською місто та назва країни, по центру; шрифт Times New Roman, 14 кегль;

 • російською назва статті, по центру, великими літерами; шрифт Times New Roman, 14 кегль (виділити жирним прямим);

 • російською анотація обсягом 7-8 рядків (500 знаків з пробілами); шрифт Times New Roman, 14 кегль, курсив; розміщення тексту по ширині;

 • російською ключові слова (від п’яти до семи); шрифт Times New Roman, 14 кегль, курсив; розміщення тексту по ширині;

 • англійською дані про автора (по центру) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку); шрифт Times New Roman, 14 кегль (виділити жирним прямим);

 • англійською науковий ступінь, учене звання (без скорочень), по центру; шрифт Times New Roman, 14 кегль;

 • англійською посада, місце роботи (без скорочень), по центру; шрифт Times New Roman, 14 кегль;

 • англійською місто та назва країни, по центру; шрифт Times New Roman, 14 кегль;

 • англійською назва статті, по центру, великими літерами; шрифт Times New Roman, 14 кегль (виділити жирним прямим);

 • англійською анотація у формі реферату обсягом 35-40 рядків (2500 знаків з пробілами); шрифт Times New Roman, 14 кегль, курсив; розміщення тексту по ширині;

 • англійською ключові слова (від п’яти до семи); шрифт Times New Roman, 14 кегль, курсив; розміщення тексту по ширині.