Рецензування

Всі матеріали, подані до редакції, рецензуються експертами. Процес рецензування здійснюється з метою оцінки теоретико-методологічного рівня статті, її актуальності та наукового значення.

КРИТЕРІЇ ПУБЛІКАЦІЇ

Рецензенти беруть до уваги наступні критерії при оцінці придатності рукопису до публікації:

  1. Актуальність: наскільки актуальною є стаття, що подана до редакції.

  2. Зміст: чи розкрито зміст відповідно до мети статті та визначених завдань.

  3. Якість: чи були результати дослідження правильно представлені та інтерпретовані.

  4. Надійність: чи є представлений матеріал дослідження достовірним

  5. Етичні принципи: чи дослідницький матеріал представлено відповідно до етичних принципів, і чи немає конфлікту інтересів

Процес рецензування статей складається з таких етапів:

  1. Стаття має пройти рецензування фахівцем за місцем роботи чи навчання автора. На цьому етапі використовується так зване «відкрите рецензування» (open peer review) офіційним рецензентом – зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю (доктор наук). Така рецензія має містити інформацію про достовірність отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті. Таку рецензію разом зі статтею автор має надіслати на розгляд до редакції.

  2. Розгляд статті одним із членів редакційної колегії (single-blind review − рецензент знає автора, але автор не знає рецензента).

  3. Після цього стаття надсилається на розгляд незалежному експертові у відповідній галузі знань. Тут використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один одного).

На підставі проведеного рецензування автор може отримати одну з таких відповідей:

а) статтю прийнято до друку,

б) рекомендовано відредагувати статтю, в) автору відмовлено в публікації статті.

У випадку відмови або необхідності доробки статті рецензент надає письмове аргументоване пояснення причин такого рішення. Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Термін підготовки рекомендацій – протягом тижня з моменту одержання статті.

Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакційної колегії.

Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

Не рецензуються:
а) статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії наукового вісника;
б) статті, спеціально написані за замовленням редакції.